KINNITAN

 

Vadim Trenin

NMK direktor

..200.

Töölepingu 74 lisa 7

VEEBAASI SPORDIKOMPLEKSI JUHATAJA AMETIJUHEND

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Veebaasi spordikompleksi juhataja on töötaja, kes töötab töölepingu alusel, ja kelle kohta käivad Töölepingu Seaduse sätted.

1.2.   Veebaasi juhataja ametile direktor määrab inimest, kes vastab veebaasi juhataja kvalifikatsioonilistele nõudmistele.

1.3. Veebaasi juhataja allub NMK direktori juhtimisele.

2. TÖÖÜLESANNED

2.1 Organiseerib veebaasi spordikompleksi N 8 korrashoidu töid , samuti ka territooriumi korrashoidu, mis kuulub hoonele. Korrashoid arvab vastavaid hoone ja territooriumi tehnilist, sanitaarset ja tuletõrjeekspluatatsiooni.

 

3. TÖÖKOHUSTUSED

3.1 Organiseerib ruumide remonti, kontrollib tema läbiviimise kvaliteeti. Võtab vastu remonttöid.

3.2 Kontrollib valgustus-, kütte-, kanalisatsioonsüsteemide korrasoleku, rakendada nende hea töötamise tagamise meetmeid. Kutsuma remonditöölist.

3.3 Teostab mööbli seisundi, majapidamisinventari, majapidamismasinate kontrolli, mööbli ja majapidamisinventari remonti.

3.5 Saab ja tagab vajalikku majapidamismaterjalide korrasoleku: peab nende arvet ja nende kasutamise aruandlus.

3.6 Juhib territooriumi õilistamise, haljastamise ning koristamise tööd.

3.7 Teostab ohutustehnika ja tuleohutustehnika üritusi, hoiab korras tulekahju inventari.

 

4. ÕIGUSED

Veebaasi juhatajal on õigus

4.1 Esitada pakkumisi direktorile, hooldusosakonnale Klubi töö organiseerimist.

4.2 Nõuda administratsiooni käest meetmeid rakendamist vastu inimesi, kes rikub Laeva Ekspluatatsiooni Reegli, Matkade Põhimäärusi, Laevade Sadamas Olemise Reegli, Laevasõitu ja Ohutustehnika Reegli.

 

5. KVALIFIKATSIOONILISED NÕUDMISED

5.1.1 Kõrgharidus ja mitte vähem kui 1 aasta tööstaaži analoogilistes valdkondades olemasolu.

5.1.2 Kutsekeskharidus ja mitte vähem kui 3 aastat tööstaaži analoogilistes valdkondades olemasolu.

5.1.3 Eesti keele oskus kesktasemel.

5.2 Veebaasi juhatajal peavad olema järgmised isiksuse omadused:

/ kõlblusomadused - ausus, õigsus, töö armastamine.

b/ sisevaatluse isiksuse joonedenesekriitilisus, nõudlikkus.

c/ suhted asjadega korralikus, hoidlikkus, töökus, ausameelsus, distsiplineeritus

6. VEEBAASI JUHATAJA VASTUTUS:

6.1 Veebaasi juhatajal on distsiplinaarne vastutus vastavalt seadusele töötajate distsiplinaarsest vastutusest.

6.2 Veebaasi juhataja vastutab sisetöökorra reeglite kinni pidamise, töölepingu punktide ja ametijuhendi punktide täitmise eest.

6.3 Veebaasi juhataja on materiaalselt vastutav isik vastavalt materiaalse vastutuse lepingule (töölepingu 74 lisa 8).

 

Olen oma põhiliste töökohustustega tutvunud ja nõus :

 

..200 aasta