KINNITAN

 

Vadim Trenin

NMK direktor

..200.

Töölepingu 169 lisa 1

 

 

RINGI JUHATAJA AMETIJUHEND

 

 

 

1. ÜLDSÄTTED.

1.1.Ringi juhataja on töötaja, kes töötab töölepingu alusel, ja kelle kohta käivad Töölepingu Seaduse sätted.

1.2.Ringi juhataja ametile direktor määrab pedagoogi, kes on valitud konkurssi alusel.

1.3.Ring juhataja allub õppe-kasvatustöö asedirektori juhtimisele.

1.4.Ringi juhataja võib asendada teist ringi juhatajat NMK direktori käsku alusel.

 

  1. TÖÖÜLESANNED.

2.1.Ringi juhataja tagab õppe-kasvatusprotsess kursantidega oma õppeprogrammi alusel, mis on kooskõlastatud ja kinnitatud ÕKT direktori poolt.

 

3. RINGI JUHATAJA TÖÖKOHUSTUSED.

3.1. Ringi juhataja isiklikult organiseerib õppegrupi vastuvõttu ja komplektimust.

3.2. Ringi juhataja kontrollib õigeaegset õppemaksu kursantide poolt.

3.3. Ringi juhataja on kohustatud koostama ja õigeaegselt esitama õppedokumentatsiooni:

3.3.1.      Kindlaksmääratud perioodiks koostatud õppeprogrammi, mis on kooskõlastatud ja kinnitatud ÕKT direktori asetäitja poolt ja mis esitatakse õppeosakonnasse mitte hiljem, kui nädala eest enne gruppi avamist,

3.3.2.      tundide õppeplaan, mis on kinnitatud ÕKT direktori asetäitja poolt,

3.3.3.      õigeaegselt täita ajakirja juhendi kohaselt. Ajakiri peab olema täitud kohe pärast tundide lõpetamist ja alaliselt hoitakse tema määratud kohas.

3.3.4.      Juhul, kui ringi juhataja osaleb matkal, on vaja esitada aruanne tema toimumisest pärast matka lõppu.

3.4. Valmistama ja käsitsema hoolitsevalt näitlikkude õppevahendite, aparaatide, instrumentide, inventari, ujumisvahendite ja nende varustamisega.

3.5. Järgima ohutustehnika reegleid ja nõudma seda ka kursantidest.

3.6. Andma tundeid tunniplaani järgi.

3.7. Õppenõukogudes käima.

3.8. Alaliselt kõrgendama oma pedagoogilist tase, nii iseseisvalt, kui ka kursustel käimise ajal.

3.9. Tulema tööle 15 minutit eest koos antud päeva tööplaaniga, teatama sellest administratsiooni, valmistama ette ruumi ja vajalikke vahendeid. Töö lõppemises tegema korda ruumi, panema kinni aknaid, ust panema lukku, võtmeid on vaja panna määratud kohale.

3.10. Osaleda NMK ürituste organiseerimises ja läbi viimises.

3.11. Osaleda ujumisvahendite NMK remonditöödes, samuti teha teist vajalikku tööd hoone, ehitiste hoidmise ja hea õppeprotsessi tagamise jaoks.

 

4. RINGI JUHATAJA ÕIGUSED.

4.1. Nõuda administratsioonist põhjustatud töötingimusi.

4.2. Pöörduda administratsiooni poole ja küsida vajalikke materjale, metoodikakirjandust, näitlikke vahendeid jne.

4.3.Tundide üleviimise vajaduse korral kooskõlastada seda õppeosakonnaga kirjalikult.

 

5. RINGI JUHATAJA KVALIFIKATSIOONILISED NÕUDMISED:

5.1.1 Kõrg- või kutsekesk-, pedagoogi- või kultuurharidus või

5.1.2 Kõrg- või kutsekeskharidus õpetava aine kallakus ja kursid mahus 160 tundi või

5.1.3 Muu kõrgharidus, pedagoogistaaž - mitte vähem kui 1 aasta või

5.1.4Muu kutsekeskharidus, pedagoogistaaž - mitte vähem kui 3 aastat, pedagoogikakursid mahus 160 tundi.

5.2. Eesti keele oskus kesktasemel.

5.3.Ringjuhatajal peavad olema järgmised isiksuse omadused:

/ kõlblusomadused - ausus, õigsus, ameti armastamine.

b/ isiksuse jooned suhtlemise oskus (seltsivus), heasüdamlikkus, tähelepanelikkus, õiglus, osavõtlikus, taktilisus jne.

c/ sisevaatluse isiksuse joonedenesekriitilisus, nõudlikkus.

e/ ümberkäimine asjadega korralikus, hoidlikkus, töökus, ausameelsus, distsiplineeritus

 

6. RING JUHATAJA VASTUTUS.

6.1. Ringi juhataja täidab distsiplinaarset vastutust vastavalt seadusele töötajate distsiplinaarsest vastutusest.

6.2. Ringi juhataja vastutab laste elu, tervise ja turvalisuse eest tundide käimise ajal,

matkas, võistlustel.

6.3. Ringi juhataja vastutab sisetöökorra reeglite ja töölepingu punktide järgimise ja ametijuhendi sätteid täitmise eest.

 

 

 

 

 

 

Olen oma põhiliste töökohustustega tutvunud ja nõus :

 

..200 aasta