Narva Noorte Meremeeste klubi

töösisekorraeeskirjad

1. Üldsatted,

1.1 Töösisekorraeeskirjade eesmärgiks on kaasa aidata töödistsipliini tugevdamisele ja ratsionaalse tööaja kasutamisele.

1.2.         Käesolevad eeskirjad on sätestatud kõigile Narva Noorte Meremeeste klubi (edasi "klubi")
töötajatele, kellega on sõlmitud tööleping.

1.3.         Käesolevate eeskirjade eksemplarid asuvad sekretäri ja klubi direktori juures ning infotahvlil,
millega iga Töötaja võib vajadusel tutvuda.

1.4. Direktor määrab tema asetäitmise korda (direktori asetaitja majandusalal, direktori asetäitja õ-kasvatusalal või teine direktoriga määratud klubi töötaja)

2. Tööaja kasutamine.

2.1.        Klubi tööpaevad on alates esmaspäevalt kuni laupäevani. Pühapäev on puhkepäev, aga võib
olla kasutatud klubi üritustele. Klubi töögraafik on tööpaevadel 08.00-21.00, laupäeval 09.00-18.00.
Koolivaheajal klubi töötab direktori käskkirjaga määratud ajal.

2.2.  Juhtkonna ja teiste töötajate tööaeg, välja arvatud pedagoogid ja valvurid, on 08.00-17.00,
lõunavaheaeg 12.00-13.00. Töönadala kestus on 40 tundi. Puhkepäevad on laupäev ja pühapäev. On
ettenähtud kohvivaheajad 2 korda päevas 15 minutit: 09.45-10.00 ja 14.45-15.00. Valvurid töötavad
vastavalt kinnitatud graafikule, mille koostab direktori asetäitja majandus alal. Valvurite tööaja
arvestust peetakse summeritult arveldusperioodiga kolm kuud:

01.01-31.03, 01.04-30.06, 01.07-30.09, 01.10-31.12.

2.3. Pedagoogi üldtööaeg sõltub koormusest, aga mitte rohkem kui 35 tundi nädalas.
Pedagoogid töötavad vastavalt kinnitatud tarifitseerimisele ja tunniplaanile.
Tarifitseerimist koostakse 2 korda aastas ja seda kinnitab direktor.

Tunniplaani koostab direktori asetaitja õ-kasvatusalal ja kinnitab direktor vastavalt sanitaar-hügieenilistele normidele ja maksimaalsele pedagoogi aja säästmisele.

2.4. Pedagoogi üldtooaja kestus koos ületundidega ei ületa 43 tundi nädalas 4-kuulise arveldusperioodi jooksul.

I periood 01 .septembrist 31. detsembrini

II periood 01. jaanuarist 30.aprillini

III periood 01. maist 31. augustini

2.5. Lisaks õ-kasvatustööle pedagoog teeb töid, mis kuuluvad uldtööaja hulka (metoodilised tunnid): - rühmade komplekteerima


-    osalema metoodilises tegevuses

-    välja töötama metoodiliseid õpperaamatuid ja õppevahendeid

-    õppedokumentide täitmine

-    näituste vormistamine

 

-  vanemate koosolekute läbiviimine

-  osalemine seminaarides ja teine täiendavõppe tööandja kokkuleppel

-  klubi üritustes osalemine ja läbiviimine (konkursid, eksamid, pühad)

-  õppenoukogu koosolekutes osalemine

-  tundidele ettevalmistus

-  komandeeringud

 

2.6.        Ringijuht vastutab õigeaegsete lastevanemate maksude ülekandmise eest klubi pangaarvele.

2.7.        Klubi pedagoogidel on vaheaeg 20 minutit einetamiseks klubi köögis pärast nelja akadeemiliste
töötundi. Tundide kestus on 45 minutit.

2.8.  Alaealistele klubi töötajatele tööaeg ei ületa:

16-17-aastasele - 35 tundi nädalas 15-aastastele - 30 tundi nädalas 13-14-aastastele - 20 tundi nädalas

2.9. Vajadusel klubi töötaja võib olla suunatud töölähetusse vastavalt seadusele, töötajale makstakse
kindlustus päevarahad, sõidukulud, majutuskulud ja muud lähetuste kulud. Lähetuse ajaks
säilitatakse keskmine palk, lähetus puhkepäevadel töö eest töötaja saab vaba päeva võrdeliselt
töötatud ajale.

2.10.   Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat
tööpaeva lühendatakse kolme tunni võrra.

2.11.   Tööajal töötajad võivad töölt lahkuda ainult direktoriga või tema asetäitjaga kooskõlastades.
Töötaja töölt puudumise puhul seaduslikul alusel ta peab viivitamatult telefonitsi (tel. 35-93505,
35-92108) teatama direktorile, kaadriinspektorile või direktori asetäitjale majandus või õppe-
kasvatusalal (samal päeval kellani 11.00). Esimesel päeval pärast töölt puudumist tööle tulles, peab
töötaja esitama dokumenti puudumise põhjustest.

3, Puhkus,

3.1. Kuni 31 jaanuarini igal aastal peab olema koostatud kõigide töötajate puhkustegraafik
jooksvale aastale, graafiku kooskõlastatakse iga töötajaga ja riputakse infotahvlile.

3.2. Puhkus võib jagada osadeks poolte kokkuleppel, vaid mitte vähem kui 14 päeva ühes osas.

4. Töötajate kohustused.

4.1. Klubi pedagoogid on vastutavad laste elu ja tervise eest nende klubis olemise ajal või klubi poolt organiseeritud üritustes klubi hoonetest väljas.

4.1.1.  veebaasil

4.1.2.  erinevate laagrite läbiviimise ajal

4.1.3.  erinevate matkade läbiviimise ajal

4.2. Direktor teostab juhtimist

4.2.1. kirjalikult, käskkirjade ja korralduste teel ;


4.2.2.  suuliselt vahetult töötajale tööaja jooksul

4.2.3.  suuliselt õppenõukogudel ja töötajate koosolekutel

4.2.4.  võib anda ülesandeid isiklikult või kadriinspektori kaudu

4.3. Direktori asetäitja majandusalal annab ülesandeid jargmistes küsimustes:

4.3.1.  töö ohutus

4.3.2.  tuleohutuse reeglitest kinni pidamine

4.3.3.  klubi ja inventari remont

4.4. Direktori asetäitja majandusalal annab korraldusi tehnilisele personaalile (majahoidja,
kooristajad, töölised) jooksvates majandusktisimustes.

4.5 Klubi töötajad peavad täitma ülesandeid direktori või tema asetäitja poolt määratud tähtajaks. Kui ülesannet ei ole võimalik täita määratud tähtajaks, peab töötaja enne tähtaja lõppemist teavitama ülesande andnud isikut.

4.6.        Tootajad peavad täitma kõiki ametijuhendi punkte.

4.7.        Töötajale on keelatud

 

4.7.1.  kooskõlastamata muuta tunniplaani

4.7.2.  ära jätta, lühendada tundide või vaheajade kestust

4.7.3. vabastada õpilasi koolitundidest üritustes osalemiseks ja teiste tööde jaoks direktoriga
kooskõlastamata.

4.7.4. võõrad võivad osalema treeningutel ailult klubi direktori loal.

5, Töötasu.

5.1.        Töötasu kantakse tile töötajate arveldus arvele tema kirjaliku avalduse alusel mitte hiljem kui
viimaseks tööpaevaks kuus.

5.2.        Ületunnid htivitatakse lisatasu maksmise või vaba ajaga andmisega poolte kokkuleppel.
Lisatasu iga ületunni eest on vahemalt 50% määratust palgast.

6. Disiplinaarvastutus.

6.1.        Distsiplinaarsulitegude määratlemisel ning nende eest karistuse määramisel juhindub direktor
Töötajate distsiplinaarvastutuse seadusest.

6.2.        Distsiplinaarsüüteod on:

 

6.2.1.  TLS 48 ja 50 nimetatud, samuti käesolevates eeskirjades, töölepingus ja ametijuhendites
sätestatud kohustuste töötajapoolne süüline rikkumine, samuti tööl joobnuna viibimine;

6.2.2.  TLS 104 lg 2 nimetatud süüline tegu (kui töötaja on põhjustanud tööandja vara puudujäägi,
hävimise, kaotsimineku või riisumise, samuti kui ta on töökohal varastanud teise töötaja vara,
seadnud ohtu tööandja vara säilimise, põhjustanud klientide või äripartnerite usaldamatuse tööandja
vastu), mille tõttu töötaja kaotas tööandja usalduse.

6.2.3.  TLS 105 lg 2 nimetatud vääritu tegu, milles on stitidi töötaja, kelle ülesandeks on noori
õpetada või kasvatada.

6.3. Klubis võib lugeda jamedaks töökohustuste rikkumiseks, mis annab tööandjale õiguse lõpetada
tööleping tööandja algatusel TLS 86 p 6 alusel ka siis, kui töötajat pole varem distsiplinaarkorras
karistatud: põhjuseta tööle hilinemine rohkem kui 1 tund, töölt ilma mõjuvate põhjusteta
puudumine, töölt omavoliline lahkumine, alkoholi- või narkootilises joobes tööle ilmumine,
sarnases olekus tööl või töö ajal avalikus kohas viibimine, töökaitse ja tuleohutuse ning


pommiähvarduse tegutsemisjuhiste eiramine, mille tulemusena on tööandjale tekitatud varalist kahju, töötajale teatavaks saanud opilase arstlikku diagnoosi, millist võis avaldada ainult õpilase ja viimase vanemate või hooldaja nõusolekul, avalikustamine, õpilaste elu ja/või tervise ohtu seadmine ja töökohal mitte selleks ettenähtud kohas suitsetamine ning tööandja loata teise tööandja juures töötamine või teisele tööandjale teenuste osutamine.

6.4.   Klubis loetakse tegudeks, mis põhjustab tööandja usalduse kaotuse tootaja suhtes ning annab
tööandjale õiguse lõpetada tööleping tööandja algatusel 86 p 7 alusel ka siis, kui töötajat pole
varem distsiplinaarkorras karistatud: tööandja vara säilimise ohtu seadmine, tööandja vara
rikkumine või varastamine, tööandja dokumentide võltsimine või muu tegevus, millega rikuti
tööandja mainet õpilaste, lastevanemate ja äripartnerite ees, ametisaladuse rikkumine.

6.5.         Klubis loetakse väärituteks tegudeks, mis annab tööandjale õiguse lõpetada tööleping tööandja
algatusel 86 p 8 alusel ka siis, kui töötajat pole varem distsiplinaarkorras karistatud: teo puhul,
mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib töötajat või tööandjat.
Vaaritut tegu on töölepingu lõpetamise aluseks ka siis, kui see pandi toime väljaspool töökohustuste
täitmist. Väärituteks loetakse alljargnevad töötajate teod: avalikus kohas ebakainena olek, õpilaste
ja/või teiste isikute raha omistamine, alkohoolsete jookidega koolipeo korraldamine, varastamine,
õpilaste juuresolekul suitsetamine, õpilaste seksuaalne ahistamine, õpilaste valimatute, jõhkrate
väljenditega sõimamine ja/või mõnitamine, füüsilise vägivalla tarvitamine õpilaste ja/või teiste
isikute (sh. töötaja oma perekonnaliikmed) suhtes ning õpilaste manipuleerimine vale arvamuse
ja/või laimu levitamisel.

6.6.         Eeskirjade punktides 6.3, 6.4, 6.5 loetletud süüteod ei ole ammendavad.

6.7. Iga distsiplinaarstiiiteo eest võib määrata ainult ühe distsiplinaarkaristuse. Süüteojätkumine
pärast distsiplinaarkaristuse määramist on uus süütegu ja selle eest võib töötajale määrata uue
distsiplinaarkaristuse.

6.8. Distsiplinaarkaristused on:

6.8.1.  noomitus;

6.8.2.  rahatrahv mitte tile töötaja kümnekordse keskmise päevapalga;

6.8.3.  palga maksmise peatamisega töölt kõrvaldamine mitte üle kümne graafikujärgse tööpaeva;

6.8.4.  töölepingu lõpetamine Eesti Vabariigi töölepingu seaduse 86 punktidele 6-8 alusel ehk
töötajapoolsel töökohustuste rikkumisel, töötaja suhtes usalduse kaotamisel või töötaja vääritu teo
tõttu.

6.9. Distsiplinaarvõim:

6.9.1.  distsiplinaarkaristuse määramise, täitmise ja ennetähtaegse kustutamise õigus kuulub
direktorile;

6.9.2.  enne karistuse määramist tuleb süüdlaselt nõuda kirjalikku seletust. Distsiplinaarkaristuse
võib määrata ka kirjalikku seletust nõudmata, kui töötaja süüline käitumine on tõendatud muude
dokumentidega. Süüdlase keeldumine seletuse andmisest, samuti seletuses valeandmete esitamine
ei takista distsiplinaarkaristuse määramist;

6.9.3.  töötaja võtmine haldus-, kriminaal- või materiaalsele vastutusele ei takista sama teo eest
distsiplinaarkaristuse määramist;

6.9.4.  distsiplinaarkaristus vormistatakse käskkirjaga, millest üks eksemplar jääb tööandjale ja teine
antakse töötajale. Käskkiri peab sisaldama asjaolude kirjeldust, milles rikkumine seisnes ning
karistust. Distsiplinaarkaristus on määratud ävast, mil töötaja andis allkirja käskkirjale, millega
oli distsiplinaarkaristus vormistatud. Kui töötaja ei märkinud käskkirjale allkirja andmise kuupäeva,
loetakse karistus määratuks käskkirja andmise
ävast;

6.9.5.  distsiplinaarkaristus on küstunud, kui töötajale ei ole aasta jooksul arvates karistuse
määramise päevast määratud uut distsiplinaarkaristust. Distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ei
maksta töötajale preemiat ega muid lisatasusid;


6.9.6. Tööandja võib distsiplinaarkaristuse ennetahtaegselt kustutada selleks eraldi antava käskkirja alusel.

6.10. Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui töötajale ei ole ühe aasta jooksul, arvates karistuse määramise päevast, määratud uut distsiplinaarkaristust.

7. Töökaitse ja tuleohutus.

7.1. Tööandja on kohustatud:

7.1.1.  Teostama süstemaatiliselt kontrolli töökeskkonna sisekontrolli, mille jooksul planeerima,
reguleerimaja jälgima situatsioone, mis on seotud klubi tööhtigieeniga ja tööohutusega.

7.1.2.  Tutvustama töötajaid tööohutuse ja tööhügieeni nõuetega ja teostama kontrolli selle tältmise
eest.

7.1.3.  Organiseerima töötajatele enne tööle asumist või enne töö iselooma muutmist tööhügieeni ja
ohutuse juhendust ja õpetamist vastavalt töökohale ja ametile.

7.1.4.          Organiseerima klubi töötajate tervise läbivaatust.

7.1.5.  Tagama esmaabi vahendite kättesaadavuse kõikidele töötajatele. Esmaabipakid on kambüüsil,
veebaasil Jõe 3 (10. angaar), veebaasil Kulgu 10..

7.1.6. Töölt kõrvaldama töötajaid alkohoolses, narkootilises või toksilises joobes või
psühotroopsete ainete mõju all pleva töötaja.

7.1.7. Töökohal asetleidnud õnnetusjuhtumi korral tagama kannatanule esmaabi osutamist või
vajadusel tema raviasutusse viima.

7.1.8. Registreerima ja uurima kõigi töökohal asetleidnud õnnetusjuhtumite.

7.1.9 Õnnetusjuhtumi raskete tagajärgiga korral viivitamatult teatama kohalikule tööinspektsioonile, aga letaalse õnnetusjuhtumi korral teatama ka politseile.

7.2. Töötaja on kohustatud:

7.2.1. osalema ohutu töökeskkonna loomises tööohutuse ja hügieeni nõuete täitmisega.

7.2.2. jälgima tööandja poolt kinnitatud töö- ja puhkeajagraafikut.

7.2.3. tervise seisundi läbivaatust läbima vastavalt määratud korrale.

7.2.4. jälgima, et töö ei oleks ohtlik tema ja teiste töötajate tervisele ja elule.

7.2.5. viivitamatult teatama tööandjale ohtudest, õnnetusjuhtumist ja oma tervisehairest.

7.2.6. täitma tööandja, tööhtigieeni arsti ja tööinspektori korraldusi, mis on seotud tööhtigieeni ja
tööohutuse küsimustega.

7.2.7. kõik klubi töötajad peavad pidama puhtust ja omama vahetusjalatseid.

7.2.8. Suitsetamine klubis ja klubi territooriumil on keelatud.

 

7.2.9.      Töötajal on keelatud töötada alkohoolses, narkootilises voi toksilises joobes või
psühotroopsete ainete mõju all.

7.2.10.  On keelatud jätta sisselülitatud elektrilisi seadmeid järelevalveta.

7.2.11.  kõik töötajad peavad teadma tulekustuti asukoha ja erakordse stindmuse puhuks hoonest
evakueerimisiplaanL

7.2.12.  tulekahju puhul klubi töötaja peab
- helistama 112

 

-   viivitamatult lapsi evakueerima

-   kontrollima lapsi nimekirja aluseltma neid ohutusse paika

8. Töölt lahkumine ja objekti valve alia andmine.

8.1. Töökohalt lahkumisel peab töötaja välja lülitama kõik elektriseadmed, sulgema aknad ja uksed,
kontrollima signalisatsiooni korrasolekut. Ruumid annavad valve alia vastutavad isikud yast^valt/
tunniplaanile. Valveteenistuse vale väljakutse eest arve esitamisel kannab materiaalset vastutust
süüdi olev töötaja.