KINNITAN

 

Vadim Trenin

NMK direktor

..200.

 

 

Töölepingu _____ lisa ______

 

 

NMK POOTSMANI AMETIJUHEND

 

 

1. ÜLDSÄTTED.

1.1     NMK pootsman on töötaja, kes töötab töölepingu alusel, ja kelle kohta käivad Töölepingu Seaduse sätted.

1.2     NMK pootsmani ametile direktor määrab inimest, kes vastab NMK pootsmani kvalifikatsiooni nõudmistele.

1.3     NMK pootsman allub NMK direktori juhtimisele, laagrites ja matkal juhataja juhtimisele.

 

2.TÖÖÜLESANNED.

2.1 NMK pootsman organiseerib ja kontrollib õppekasvatustöö praktilist osa (tootmis- ja ujumispraktika), vastavuses põhimääruste, reeglite, kehtivate seaduste ja hea merepraktikaga.

 

3. TÖÖKOHUSTUSED.

NMK pootsman on kohustatud:

3.1 Tegema varustuse (purjed, taglas) vahenavigatsiooniremondi, paadikere remondi, mis ei nõu puusepakvalifikatsiooni. (värvimine, lõhe kinnitegemine, jne.)

3.2 Tagama kinnituskonstruktsiooni hea seisundi NMK randumiskohtades.

3.3 Kontrollima komplekteerimist ja paatide koosseisulise varustamise seisundit (aerud, tullid, naagelaed, roolid, kaarelatid, latid, taglas) ja õpetajatele nende väljastamist laagrites ja matkamises kasutamise jaoks.

3.4 Võtma majapidamisosakonnas navigatsiooni perioodideks päästevendeid (vestid) vajalikus koguses.

3.5 Pootsman on vastutav tööruumide (veebaasi boksi 2, Õie 3) ja veebaasi bokside (Kulgu 10) kasutamise, seisundi ja tuuleohutusseisundi eest.

3.6 Aegsasti esitama majapidamisosakonna vajalikke materjale ja inventari saamise nõudeavaldusi, kontrollida nende ratsionaalset tarvitust ja mahakirjendamist. Tööde organiseerimise kohta võib pöörduda administratsiooni poole tehnopersonali ja kursantide kaasa tõmbamise eesmärgiga.

3.7 Korraldama ohutustehnika ja õppetundide vee peal ajal käitumisreeglite instruktaaži õpetajate jaoks allkirja alusel, kontrollima ohutustehnika ja käitumisreeglite kinnipidamist ja vajaduse korral rapordima sellest direktorile või õppealajuhatajale, et meetmeid rakendada.

3.8 Anda abi õpetajatele paadipraktika organiseerimises ja korraldamises: tagab ujumisvahendeid vajaliku inventariga.

3.9 Pootsman võib olla suunatud paadilaagrisse ja matkale teenistusametis, mis on kooskõlastatud jahtlaevakapteni, jahtlaeva roolimehe, matka juhataja kvalifikatsiooniga.

3.10 Samuti teda tõmmatakse kaasa NMK võistluste teenindamisele, sealhulgas väljasõidus.

 

 

4. ÕIGUSED.

NMK pootsmanil on õigus:

4.1 Teha ettepanekuid Klubi töö organiseerimist direktorile, hooldusnõukogule.

4.2 Nõuda administratsioonist võtta meetmeid vastu inimesi, kes rikub Laeva Ekspluatatsiooni Reegli, Matkade Põhimäärusi, Laevade Sadamas Olemise Reegli, Laevasõitu ja Ohutustehnika Reegli.

4. Administratsioon peab tagama häid tingimusi laevade peatumise, hoidmise, remonti ja nende varustamise jaoks. Võtab tarvitusele remondimaterjale tagamise meetmeid (korpuste, rangoute, taglase, purjeste jaoks), samuti tagamine, vastavalt Eesti Veeteede Ameti nõudmistele.

 

5. KVALIFIKATSIOONILISED NÕUDMISED.

5.1.1 Mere kõrg- või kutsekeskharidus ja pedagoogistaaži mitte vähem 1 aastat NMKs või

5.1.2 Pedagoogiline kõrg- või kutsekeskharidus ja meresertifikaadi (jahtlaevakapten, kipper, roolimees, jahtlaeva juhiload) olemasolu ja pedagoogistaaži mitte vähem kui 1 aasta NMKs olemasolu või

5.1.3 Muu kõrg- või kutsekeskharidus ja meresertifikaati (jahtlaevakapten, kipper, roolimees, jahtlaeva juhiload) olemasolu ja pedagoogistaaži mitte vähem kui 3 aasta NMKs olemasolu.

5.2. NMK pootsmanil peavad olema järgmised isiksuse omadused:

/ kõlblusomadused - ausus, õigsus, ameti armastamine.

b/ sisevaatluse isiksuse joonedenesekriitilisus, nõudlikkus.

c/ ümberkäimine asjadega korralikus, hoidlikkus, töökus, ausameelsus, distsiplineeritus

 

6. NMK POOTSMANI VASTUTUS:

6.1. NMK pootsman täidab distsiplinaarset vastutust vastavalt seadusele töötajate distsiplinaarsest vastutusest.

6.3. NMK pootsman vastutab sisetöökorra reeglite ja töölepingu punktide järgimise ja ametijuhendi sätteid täitmise eest.

6.3 NMK pootsman on materiaalselt vastutav isik NMK sõude- ja purjelaevastiku eest, kes otseselt võtab osa paate profülaktikaremondis, tagab nende ettevalmistus ujumispraktikast.

 

Olen oma põhiliste töökohustustega tutvunud ja nõus :

 

..200 aasta