KINNITAN

 

Vadim Trenin

NMK direktor

..200.

 

Töölepingu 160 lisa 1

 

 

AMETIJUHEND

Tööliskaadri inspektor

 

1.ÜLDSÄTTED

1.1.Tööliskaadri inspektor on töötaja, kes töötab töölepingu alusel, ja kelle kohta käivad Töölepingu Seaduse sätted.

1.2. Tööliskaadri inspektori ametile direktor määrab inimest, kes vastab tööliskaadri inspektori kvalifikatsioonide nõudmistele.

1.3. Tööliskaadri inspektor allub direktori juhtimisele.

1.4. AMO asedirektor võib asendada tööliskaadri inspektorit direktori käsku alusel.

 

 

  1. TÖÖÜLESANNED.

2.1. Tööliskaadri inspektor vastutab kaadrivaliku töö eest, vormistab dokumente töötajate vastuvõtmisel ja vallandamisel, täidab sekretäri tööülesandeid.

 

 

3. TÖÖKOHUSTUSED.

Tööliskaadri inspektor on kohustatud:

3.1. Koostama töölepinguid võetud tööle töötajatega.

3.2. Vormistama personaaltoimikuid, ametijuhendeid.

3.3. Vormistama tööraamatuid.

3.4. Koostama puhkuste graafikut.

3.5. Tegema puhkuste inventeerimist.

3.6. Registreerima töötajaid haigekassas. Esitama muudetuid töötajate andmeid haigekassasse.

3.7. Saama vajalikke juhatajale andmeid osakondadest, kutsuda välja töötajaid tema käsku alusel.

3.8. Organiseerima juhataja telefonikõnesid, võtma vastu ja andma üle telefonogramme, kirju, fakse: fikseerima võetud vastu teateid juhataja äraolekus ja teatama nende sisust juhatajat.

3.9. Teostama juhataja koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistuse töid (vajalikku materjale kogumine, osalejate teatamine koosoleku või nõupidamise ajast, kohast ja eesmärgist).

3.10.    Vastu võtma ja üle andma informatsiooni.

3.11.    Trükkima erinevaid materjale juhataja juhatuse alusel.

3.12.    Vastu võtma juhataja nimele saadetud postisaadetisi, registreerima neid, jagama neid sihte järgi.

3.13.    Registreerima väljuvaid postisaadetisi.

3.14.    Vastu võtma dokumente juhataja allkirjutamisele ja isiksusi avaldusi.

3.15. Planeerima, organiseerima ja süstematiseerima külastajate vastuvõttu, avaldama taktilisust ja tähelepanust nendele.

 

4. ÕIGUSED.

Tööliskaadri inspektoril on õigus:

4.1.Teha ettepanekuid direktorile Klubi kaadrivalikust.

 

 

5. KVALIFIKATSIOONILISED NÕUDMISED.

5.1.      Antud eriala kõrgharidus ja mitte vähem 1 aasta tööstaaži kaadritöö valdkonnas olemasolu või

5.2.      Muu kõrgharidus, mitte vähem kui 1 aasta tööstaaži kaadritöö valdkonnas olemasolu, sekretäri kursused või

5.3.      Keskharidus, mitte vähem kui 3 aasta tööstaaži kaadritöö valdkonnas olemasolu ja sekretäri kursused.

5.4.      Eesti keele oskuse kõrgtase.

5.5.      Tööliskaadri inspektoril peavad olema järgmised isiksuse omadused:

/ kõlblusomadused - ausus, õigsus, töö armastamine.

b/ isiksuse jooned seltsivus, heasüdamlikkus, tähelepanelikkus, õiglus, osavõtlikus, taktilisus jne.

c/ sisevaatluse isiksuse joonedenesekriitilisus, nõudlikkus.

e/ suhted asjadega korralikus, hoidlikkus, töökus, ausameelsus, distsiplineeritus

 

6.            VASTUTUS:

6.1. Tööliskaadri inspektor täidab distsiplinaarset vastutust vastavalt seadusele töötajate distsiplinaarsest vastutusest.

6.2. Tööliskaadri inspektor vastutab sisetöökorra reeglite järgimise, töölepingu punktide ja ametijuhendi punktide täitmise eest.

 

 

 

 

Olen oma põhiliste töökohustustega tutvunud ja nõus :

 

..200 aasta