Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna

02. märtsi 2009 käskkirja nr 1.1-8/36 lisa

 

 

 

 

 

NARVA NOORTE MEREMEESTE KLUBI

ARENGUKAVA 2009-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narva 2008

Sisukord

 

 

1. Sissejuhatus. 3

 

2. Arengukava eesmärgid ja ülesanded.... 3

 

3. Arengukava koostamise metoodika ja etapid... 3

 

4. Klubi seisund 2007. aastal.... 4

4.1. Narva Noorte Meremeeste Klubi struktuur.................................................................. 5

4.2. Narva Noorte Meremeeste Klubi ajaloo tähtsad päevad.. 6

4.3. Klubi peaeesmärgid......................................... 6

4.4. Õppe-kasvatustöö..... 6

4.5. Materiaalne baas..... 15

 

5. Missioon. Klubi tegevuse visioon... 17

 

6. Klubi arengu riskid ja võimalused. SWOT analüüs ....................................... 17

 

7. Klubi arengu prioriteedid......................................... 19

 

8. Realiseerimise kava................................................. 20

8.1 Õppe-metoodilise töö arendamine ja täiendamine............................................................ 20

8.2 Kaadripoliitika................................................................................................................... 21

8.3 Infotehnoloogia ja multimeedia kommunikatsioonisüsteemide arendamine................... 21

8.4 Üritused............................................................................................................................. 22

8.5 Projektitegevus.................................................................................................................. 23

8.6 Reklaam ja informatsioon.................................................................................................. 24

8.7 Õppehoone rekonstrueerimine............................................................................................ 25

8.8 Õppelaeva Fortuuna rekonstrueerimine ja komplekteerimine........................................ 26

8.9 Muu materiaal-tehnilise baasi uuendamine........................................................................ 27

8.10 Veebaasi Jõe-3 rekonstrueerimine................................................................................... 29

 

9. Arengukava muutmise kord..................................... 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sissejuhatus

 

Narva Noorte Meremeeste Klubi (edaspidi NNMK) arengukava on dokument, mis määrab prioriteete, peamiseid NNMK arendamise suundasid ja alasid, tegevuse kava 5.aastaks ja kava uuendamise korda.

 

2. Arengukava eesmärgid ja ülesanded

 

Maailmas toimuvad globaalsed muutused, sealhulgas ka need, mis mõjutavad siseriiklikke majanduse arengu protsesse, eeldavad teist lähenemist sirguva põlvkonna õpetamisele ja kasvatamisele. Eesti Euroopa Liitu astumine suurendab demokraatiliste protsesside mõju, muudab meie ühiskonna avatumaks, eeldab rohkem võimalusi noorte arenemiseks.

NNMK muretseb meretraditsioonide säilitamise ja arendamise pärast, propageerib spordi ja kehalise kasvatusega tegelemist, tervislikku eluviisi. Ta annab võimalusi saada algmereharidust.

NNMK arendab veeturismi, merespordialasid, soodustab üksteistmõistmist ja rahvaste koostööd, pürgimust integreerida Euroopasse.

Kõik toimuvad muudatused soodustavad NNMK töö uue visiooni vormimist, mis leiab oma peegeldamist antud arengukavast.

Antud arengukava peamisteks ülesandeks on:

- NNMK seisundi hindamine selleks, et mõista vajalikke muudatusi, selgitada Klubi tegevuse erinevate suundade huvisid;

- üldanalüüsi teostamine eesmärgiga saada probleemide ja edaspidiste muutumiste viiside üldkujutlust;

- praeguse ülddemograafilise situatsiooni hinnang;

- arengu üldiste suundade valik;

- kindlaks määratud teostamisplaani koostamine.

NNMK püsiva arengu võimaluseks on arengukava koostatud perioodiks 2009.-2013.a. Arengukava koostamisel arvestati: Narva linna arengukava, munitsipaalharidusasutuste arengukava, Narva sadama rekonstruktsiooni projekt. Arengukava koostamisel kasutati kogetud teadmisi ja NNMK töökogemust selliste mereorganisatsioonidega nagu Rahvusvaheline merekadetiühendus (koosseisus on 18 riiki), Merespordialade Rahvusvaheline Organisatsioon (koosseisus on 12 riiki) ning Noorte Meremeeste klubid, mis asuvad Venemaa ja teiste riikide territooriumidel.

 

3. Arengukava koostamise metoodika ja etapid

 

Arengukava koostamiseks alusena on võetud NNMK praeguse seisundi analüüs, on uuritud vanemate soovitused, on arvestatud ettepanekud laste ja personali poolt.

NNMK arengukava väljatöötamise protsessist võttis osa administratsioon, pedagoogide töörühmad, arengukava töötlemise komisjon, õppenõukogu ja hoolekogu. Arengukava puudutab kõiki NNMK elu valdkondi. Lähtudes praegusest situatsioonist, on planeeritud konkreetsed ülesanded nii juhtimise, õppe-kasvatuse valdkonnas, kui ka majapidamistegevuses.

Arengukava lähtub Huvikooli seadusest, NNMK põhimäärusest, munitsipaalharidusasutuste arengukavast. Arengukava projekt on arutletud, tunnustatud ja kinnitatud hoolekogu ja õppenõukogu poolt (õppenõukogu protokoll 29.01.2008.a.nr 5, hoolekogu protokoll 14.02.2008.a nr 1).

 

 

Arengukava koostamise etapid:

- tööplaani koostamine;

- töögrupi moodustamine;

- infohõive ja selle süstematiseerimine;

- grupitöö, informatsiooni analüüs;

- arengu võtmesuundade valimine;

- ellurakendamise kava plaani koostamine;

- arengukava vormistamine.

 

4. Klubi seisund 2007. aastal

 

Narva Noorte Meremeeste Klubi on huvikool, mis allub Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4.1. Narva Noorte Meremeeste Klubi struktuur

 

 

 

-5-

 

4.2.  Narva Noorte Meremeeste Klubi ajaloo tähtsad päevad

 

13. mail 1975.aastal asutas kaugsõidu kapten Nikolai Kaljadin ringi Noor Meremees Narva pioneeride maja osakonnana.

1979.aastal oli omandatud esimene õppelaev Kiir.

1987.aastal sai klubi Narva GORONO iseseisvaks kooliväliseks asutuseks ja saadi teist õppelaeva Delfiin.

1990.aastal oli kõige suurem laevastiku laienemine (3 paati JAL-6, 3 paati JAL-4, 4 jahtlaeva klassi Mikro, 1 jahtlaev Viiking).

1992.aastal kolis klubi omaette hoonesse aadressil Viru-18.

1993.aastal sai klubi veebaasi Jõe-3.

2001.aastal sai klubi veebaasi Kulgu sadam-10.

2003.aastal viis klubi läbi esimesi purje-sõudespordi Maailma Meistrivõistlusi.

2006.aastal korraldati teine Eesti Mereklasside kokkutulek ja oli saadud õppelaev Fortuuna.

2007.aastal laiendas klubi jälle oma laevastiku (2 paati JAL-6, 2 paati Viiking) ja tähistas oma 50.juubelit.

 

4.3. Klubi peaeesmärgid:

 

- laste ja noorte eemaletõmbamine tänavate halvast mõjust;

- pakkuda lastele ja noortele (vanuses 7-26 a.) ja täiskasvanutele võimalusi saada kutse- ja huviharidust vastavalt nende soovidele ja kalduvustele;

- koos vanematega arendada lapsel mitmekülgset isiksust: aktiivset, iseseisvat, algatuslikku ja heasoovilikku isiksust;

- pakkuda lastele ja noortele võimalus aktiivselt veeta oma vaba aega; arendada koostööd ja otsida erinevaid töövorme vanematega laste ja noorte kasvatamises ja arendamises;

- propageerida tervislikku eluviisi;

- tugevdada laste tervist merespordialadega tegelemise kaudu;

- arendada lastel huvi mere, laevade, laevastiku ajaloo, maadeavastuste, mereekspeditsiooni, mereteenistuse vastu;

- veeturismi ja merepuhkust populariseerimine;

- vormida lastel isiksuse üldkultuuri, soodustada laste adaptatsiooni eluks mitmekultuurilises ühiskonnas ja iseseisvuse arengu valikuvabaduse tingimustes;

- kultuuriliste ja spordiürituste organisatsioon linnaelanike jaoks;

- teene osutamine (asutustele ja organisatsioonidele, linnaelanikele);

- perehuviklubide asutamine.

 

4.4. Õppe-kasvatustöö

 

NNMK õppetöö on korraldatud huvialade õppekavade alusel, mis sisaldavad õppeainete ainekavu.

 

Huviala õppekava ja õppeaine ainekava

 

Huviala üldise õppekava alusel on koostatud õppeainete ainekavad, mille järgi NNMK õppejõud töötab. Huviala õppekava on alusdokument, mille järgi toimub õppetöö rühmades. Selles on peegeldatud tegevuse üldeesmärgid, aine loomingusuunad, õppeplaan, õppeprotsessi sisu, õppeprotsessi tulemused. Õppekava koostatakse kogu õppetsükliks, arvestades õppurite vanust. Konkreetsema õppeprotsessi läbiviimise korraks koostatakse ainekava, töökava ja tunniplaanid.

 

 

 

 

Pedagoogide kvalifikatsioon

 

NNMK õppejõud omab kõrg- või kutsekeskharidust. Kokku NNMK-s töötab 11 õpetajat. Õppejõud sai oma haridust Venemaal ja Eestis. 5 pedagoogi omavad kõrgharidust, 4 kutsekeskharidust, 2 keskharidust. Mereklubi töö spetsiifikaga seoses on pedagoogidel vajalik omada mitte ainult pedagoogilist, vaid ka mereharidust. Seetõttu omab enamik neist ka mereharidust. 2007.aastal õppisid 3 pedagoogi täienduskursustel Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja üks Tallinna Ülikoolis. NNMK õppejõud alati tegelevad enesearendamisega oma pedagoogilise kvalifikatsiooni täiendamiseks, oskuste arendamiseks.

Kvalifikatsiooni täiendamiseks pedagoogid:

- õpivad kursustel;

- annavad lahtiseid tunde;

- osalevad seminarides, metoodilistel päevadel;

- osalevad meister-klassides;

- osalevad üritustes: konkurssides, reisides, kohtumistes, festivalides, kokkutulekutes, projektides, suvepraktikal.

 

Pedagoogide arv vanuse järgi:

Tabel 1.

Kuni 30 a.

31-40 a

41-50 a

51-60 a

üle 60 a

Kokku

2

5

3

1

0

11

18%

46%

27%

9%

0%

100%

Keskmine NNMK pedagoogide iga on 38 a., mis näitab kogemuse ja teadmiste olemasolu, samuti ka pika töö perspektiivi.

 

 

 

 

 

Pedagoogide arv hariduse järgi:

Tabel 2.

Keskharidus

Kutsekeskharidus

Kõrgharidus

Kokku

2

4

5

11

18%

36%

46%

100%

Pedagoogide arv tööstaaži järgi:

Tabel 3.

Kuni 5 a.

5-10 a.

11-15 a.

16-20 a.

Üle 20 a.

2

5

2

1

1

18%

46%

18%

9%

9%

 

Õppetöö

NNMK õppetöö struktuur

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-9-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNMK töötab iga päev kella 8.00 kuni 21.00 ilma puhkepäevadeta.

Õppetöö rühmades toimub tunniplaani järgi, mis on kinnitatud direktori poolt.

Tunnid rühmades antakse 2-3 korda nädalas.

NNMK huvialadel õpetamise kestus on peegeldatud huvialade õppekavades. Peamine õppeaine töövorm on õppetund (tund) 45 minutit.

Kasutatakse grupi- ja individuaalne õpe.

Sõltuvalt ainest ja õppurite vanusest kasutatakse lisaks tundidele ka mittetraditsioonilised õppevormid:

- võistlused, kokkutulekud, laagrid, matkad;

- konkursid, festivalid, näitused, viktoriinid;

- ekskursioonid, reisid, kohtumised;

- esinemine kontsertidel.

Õppetäiskursuse lõpetamisel antakse välja tunnistus õppekava läbimisest.

 

Umbes 200 kursanti leidsid klubis tegevusi oma huvide järgi. Navigatsiooni perioodis läbivad kursandid suvepraktikat, mis on õppeprotsessi peamine osa, osalevad õppelaagrites ja matkades. Paadi- ja jahimatkad annavad kursantidele võimalusi kinnitada teoreetilisi teadmisi praktikal. Reisides tutvuvad kursandid Eesti ja teiste riikide geograafia ja loodusega. 50 aasta jooksul korraldas klubi matkasid:

- mööda jõgesid:

Volga, Dnepr, Põhja-Dvina, Neva, Volhov, Velikaja, Pskova, Svir, Sjasj, Narova, Luga, Rosson, Emajõgi, Pärnu.

- järvedel:

Peipsijärv, Pskovi järv, Soe järv, Ladozskoje, Onezskoe, Võrtsjärv, Vaikne järv.

- mööda 19 meresid ja lahtesid:

Balti- ja Mustmere, Soome, Riia, Narva, Pärnu lahed.

Meie kursandid osalesid laagrites Orljonok, Artek, Ookean, õppelaeva MIR ümber Euroopa reisis, direktor V. Trenin aga purjelaevadel Pogoria ja Kruzenštern. Külastati selliseid riike, nagu Saksamaa, Venemaa, Valgevenemaa, Ukraina, Läti, Leedu, Soome.

Klubis on heal tasemel arenenud mudellaevandussport. Juba 3 aastat järjest on meie kursandid Eestis parimad. Nad pidevalt võtavad auhinnakohti ülevabariigilistel võistlustel.

2007.aastal võitis klubi koondmeeskond neljandat kohta jollisõudmise Maailma Meistrivõistlustel, koondnaiskond aga sai kolmandat kohta Euroopa Meistrivõistlustel meremitmevõistluste spordialas, samuti ka esikohta mitmevõistlustel III Rahvusvahelistel merekadettide kokkutulekul. Rahvusvahelistes matkades ja võistlustes osalemine laiendab klubi rahvusvahelist suhet ja paneb uuele arengutasemele.

 

NNMK õppekavad ja õppeained

 

2006.-2007. õppeaastal tegutsesid NNMK-s järgmised õppekavad ja õppeained:

 

Kutseline suund:

- Väike laeva juht 2 gruppi

- Madrus 1

- Merekadettide klass 2

 

 

 

 

 

Üldkultuuri suund:

- Noor meremees 4

- Noor roolimees 1

- Jahi roolimees 1

- Mere-eetika 1

- Inglise keel meremeeste jaoks 1

- Mereskaudid 3

- Merepäästjad 1

- Veeturism 1

 

Spordi suund:

- Laskmine (mitmevõistluse koosseisus) 2

- Ujumine (mitmevõistluse koosseisus) 1

- Üldine kehaline ettevalmistus 1

 

Tehniline suund:

- Mudellaevandus 3

 

Rühmade arv suundade järgi seisuga 31.12.2007

Tabel 4.

Spordi suund

Tehniline suund

Üldkultuur

Kutseline suund

4

3

13

5

16%

12%

52%

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursantide arv aastate järgi:

Tabel 5.

 

Aastad

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

NNMK

242

204

211

220

206

205

195

184

Narva Laste Loomemaja

1770

1514

1446

1588

1643

1407

1315

1218

Kokku koolilaste

10236

9715

9225

8651

8070

7471

6951

6542

Kokku/NNMK (%)

2.36

2.1

2.29

2.54

2.55

2.74

2.8

2.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mõni kursantide arvu alanemine on tingitud demograafilise situatsiooniga linnas, kuid võrreldes linna õpilaste üldarvu alanemise ja teiste huvikoolide (näiteks Narva Laste Loomemaja) õpilaste arvu alanemisega, meie kursantide arv on stabiilsem. Linna õpilaste üldarvu ja kursantide arvu vahelises protsendilises suhtumises see koefitsient isegi suureneb! See on hea klubi aktuaalsuse ja nõudmise ja ka tema edaspidise arengu vajalikkuse näitaja.

 

Kursantide arv vanuse järgi:

Tabel 6.

7 8 a.

9 -10 a.

11 12 a.

13 -14 a.

15 16 a.

17 18 a.

19 a. või rohkem

5

17

39

37

36

44

6

3%

9%

21%

20%

20%

24%

3%

 

 

Kursantide arv õppeaasta järgi:

Tabel 7.

Esimene õppeaasta

Teine

Kolmas

Neljas

Viies

Kuues

Seitsmes ja rohkem

68

43

23

26

17

0

0

38%

24%

13%

15%

10%

0%

0%

Klubi juhtimine teostab tööd kaasa tõmbamiseks suurt arvu tüdrukuid klubi tegevusteks.

 

Kasvatustöö

 

NNMK-s suur tähelepanu pannakse kasvatustööle õppeprotsessis. Õppurite jaoks tehakse: vestlused, matkad, ekskursioonid, kontserdid, loomingulised kohtumised, peod, üritused koos vanemate ja õpilastega, NNMK õppurite ja pedagoogide tööde näitused, intellektuaalsed ja meelelahutusprogrammid, rahvusvahelised projektid.

 

4.5. Materiaalne baas

 

1. Õppehoone Viru-18 pinnaga 649,8 m², mis kuulub territooriumile pinnaga 3968 m², kus asuvad: lasketiir pinnaga 61 m², töökoda pinnaga 69 m².

2. Veebaas Jõe-3 koos 11 ellingu ujuvahendite hoidmise jaoks ja ujuvkaiga.

3. Veebaas Kulgu sadam-10 koos 2 ellinguga väikeste ujuvahendite hoidmise jaoks.

4. Õppelaev Fortuuna.

5. Väike laevastik:

- 2 kerget paati

- 2 mootorpaati

- 3 jahti klassi Viiking

- 4 jahti klassi Mikro-Rikošett

- 4 jahti klassi Finn ja Cadet

- 7 jahti klassi Optimist

- 6 paati tüüpiga Jal-6

- 3 paati tüüpiga Jal-4

- 3 paati tüüpiga Sõudepaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väike laevastik, mis on NNMK bilansil seisuga 31.12.2007

 

Nimetus

Valmistamise aasta

Registreerimisnumber

Mõõtmed

 

 

 

 

Sõude-

 

 

 

1

Pella

1985

BSB-135

4,1x1,4x0,2

2

Viiking Classik

2007

VLD-686

3,8x1,43x0,2

3

Viiking Classik

2007

VLD-688

3,8x1,43x0,2

Purje-sõude-

 

 

 

4

JAL -4

1989

BSB-346

5,25x1,55x0,6

5

JAL -4

1989

BSB-347

5,25x1,55x0,6

6

JAL -4

1989

BSB-830

5,15x1,55x0,6

7

JAL -6

1990

BSB-345

6,1x1,8x0,9

8

JAL -6

1990

BSA-672

6,1x1,8x0,9

9

JAL -6

1990

BSA-673

6,1x1,8x0,9

10

JAL -6

2003

BSB-831

6,1x2,05x0,9

11

JAL -6

2007

 

6,1x1,88x0,77

12

JAL-6

2007

 

6,1x1,88x0,77

Mootor-

 

 

 

13

Kummist tävipaat

1996

-013

3,8xl,8x

14

Kerge paat (duralumiinium)

1963

-867

9,02,1

15

Kerge paat (plast)

1987

-012

8,0x2,85x1,45

16

Kaater

1980

-113

4,4x1,6

Purje-

 

 

 

17

King

1991

EST-181

5,25x2,5x0,5

18

Queen

1991

EST-187

5,25x2,5x0,5

19

Ontika

1989

EST-189

5,25x2,5x0,5

20

Jack

1991

EST-190

5,25x2,5x0,5

21

Natali

1989

EST-184

7,52,51,0

22

Leid

1988

EST-

7,52,511,0

23

Ahti

1991

EST-154

7,592,421,0

24

Cadet

1990

BSB-475

4,51,550,5

25

Cadet

1990

BSB-477

4,51,550,5

26

Cadet

1990

BSB-478

4,51,550,5

27

Finn

1980

BSB-832

4,51,550,5

Õppelaev

 

 

 

 

28

"Fortuuna"

1972

- 9508

25,25,62,8

 

 

 

 

 

5. Missioon. Klubi tegevuse visioon

 

Klubi missioon:

 

Luua võimalusi noorte mitmekülgseks arendamiseks ja toetamiseks, anda võimalust saada kutse- ja täiendharidust, valmistada ette sirguva põlvkonna iseseisvaks eluks, haarata tegevustega, mis tooks nendele edaspidises elus vajalikke teadmisi ja oskusi.

 

Klubi tegevuse visioon:

 

Tulevikus NNMK on kaasaegne mere- ja huvialahariduse keskus laste ja noorte jaoks, kus töötab õppejõud kõrgtaseme kvalifikatsiooniga, mis vastab kaasaegsetele nõudmistele. 250-300 kursanti leidsid Klubis tegevusi, mis vastavad nende huvidele. Klubis on meresuunaliste tegevuste lai valik. Klubi korraldab väike laeva juhiks, motoristiks, madruseks, madrus-kokaks, SOLAS kursuseid ja väljaõpet Ida-Virumaa elanike jaoks.

Merespordialad arenevad, klubi korraldab rahvusvahelisi võistlusi jollidel sõudmise alal, meremitmevõistluste alal, purje-sõudespordi ja mudellaevanduse alal ning purjeregatte erinevate klasside jahtidel.

Veematkade geograafia laieneb, klubi korraldab matkasid Eesti väljapoole, samuti ka väikeseid matke, tervise- ja spordipäevi, õppe-treeningulaagreid linna koolilaste jaoks ning organiseerib merepuhkust perede jaoks, arvestades Euroopa kogemust. Klubi arendab koostööd Balti riikidega (Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi, Saksamaa, Venemaa).

Klubi võtab osa Narva jõesadama ekspluateerimises (võtab vastu tulevaid Narvasse kaatreid ja jahte, tagab turvalist seismist sadamas ja väikeseid remonditöid), samuti ka osaleb veeturismimarsruutide läbiviimises kogu Eesti jaoks.

 

6. Klubi arengu riskid ja võimalused. SWOT analüüs

 

 

Klubi arengu eesmärgid:

 

- kaasa tõmmata huvitegevustele suuremat laste ja noorte hulka;

- kõrgendada õppejõu kvalifikatsiooni;

- parandada materiaal-tehnilist baasi;

- laiendada NNMK suhteid ja rahvusvahelisi kontakte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisemõjutegurid

Välismõjutegurid

Tugevad küljed

Võimalused

1. Hästi arenenud infrastruktuur avab hiigelsuuri võimalusi NNMK arendamiseks.

2. Vilunud õppejõu ja töötajate olemasolu, paljud neist on meie klubi lõpetajad.

3. Tegevuse suundade mitmekesisus.

4. Klubi traditsioonide säilitamine.

5. Litsentsikutsehariduse olemasolu.

6. Riigi- ja rahvusvahelistes üritustes osalemine.

7. Huvitegevusi nõudmine ühiskonnas, klubil on oma stabiilne koht selles valdkonnas.

8. Mereasutuste ja organisatsioonidega kontaktide olemasolu.

9. Klubi juhtimine ja strateegia on kõrgtasemel.

10. Linna kultuurelus osalemine.

1. Eesti väljaspool kontaktide laiendamine.

2. Laste ja noorte kaasatõmbamine suundade laiendamise abil.

3. Projektitegevuse arendamine.

4. Vanematega töö arendamine (pereklubid nagu Euroopas).

5. Võimaluste otsimine pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmiseks.

6. Spordiürituste organisatsioon ja läbiviimine linna ja riigi jaoks.

7. Rahvusvaheliste ürituste ja võistluste korraldamine.

8. Klubi edukalt läbis Veeministeeriumi auditi ja sai võimalusi laiendada kutseharidust.

9. Sadama ühiskasutamine.

Nõrgad küljed
Ohud

1. Õpperuumide vaegus.

2. Töökaadrite huvialade arendamiseks puudus.

3. Ebapiisav materiaal-tehnilise baasi uuendamine.

4. Mitteküllaldane finantseerimine.

5. Ebapiisav projektitegevus ei luba tõmmata kaasa lisaraha klubi arendamiseks.

6. Ebapiisav reklaamkampaania.

7. Ebapiisavad kontaktid linna ja ametiühingute asutuste ja organisatsioonidega.

1. Laste arvu vähenemine.

2. Huvitatuse töötada klubis alanemine (väike tööpalk).

3. Liiga suur koormus lastel põhikoolis ja gümnaasiumis.

4. Linna poolt finantseerimise alandamine.

5. Konkurentsi suurendamine linnas.

6. Klubi ühinemine teiste struktuuridega.

7. Klubi vara vähendamine.

8. Linnaelanike elutase alanemine.

 

Analüüsis näidatud nõrgad küljed pidurdavad klubi arengut. Antud klubi arengukava on suunatud nõrkade külgede ületamisele, eeldab terve rida töösuundasid tugevate külgede tugevdamiseks, määrab soovitud tulevikusse ülemineku strateegiat ja taktikat, et tagada edukat klubi arengut.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Klubi arengu prioriteedid

 

1. Hariduse kvaliteedi tõstmine.

1.1 Kasvatustöö noortega parendamine.

1.2 Noorsootöö arengu viiside täiustamine.

1.3 Uute pedagoogide otsimine ja õppejõu kvalifikatsiooni täiendamine.

1.4 Suhete ja kontaktide laiendamine nii riigis kui ka väljaspool.

2. Hoonete ja ruumide rekonstrueerimine vastavalt aja nõudmistele.

2.1 Materiaal-tehnilise baasi arendamine.

3. Projektitegevuse laiendamine.

4. Sise- ja välisreklaami arendamine ja aktiviseerimine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Realiseerimise kava

 

8.1. Õppe-metoodilise töö arendamine ja täiendamine

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Õppekavade täiendamine.

X

X

X

X

X

Linnaeelarve

Õppe-kasvatustöö asedirektor

 

2. Õppetöö täiendamine kaasaegsete vahendite ja tehnoloogia rakenduse tõttu.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

3. Kogemuste vahetamise teiste asutuste pedagoogidega töö korraldamine.

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

4. Metoodilise baasi uuendamine ja infotehnoloogia rakendamine.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

5. Uude õppeainete loomine ja arendamine (daiving, windserfing, jääpurjekas, kaiting, veesuusatamine).

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

6. NNMK teene laiendamine eesmärgiga noori tegevustesse kaasa tõmmata.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

Õppe-kasvatustöö asedirektor

 

 

 

 

 

 

 

-20-

 

8.2. Kaadripoliitika

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Noorte spetsialistide kaasa tõmbamine tööks NNMK-s.

Linnaeelarve

Projektid

NNMK direktor

2. Oma pedagoogide kasvatus.

Linnaeelarve

Projektid

NNMK direktor

3. Pedagoogide toetus kvalifikatsiooni parandamiseks.

Linnaeelarve

Projektid

 

NNMK direktor

4. Pedagoogide toetuste ja stimuleerimise süsteemi loomine.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

5. Välismaa töökaadrite kaasa tõmbamise kava väljatöötamisele.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

 

8.3. Infotehnoloogia ja multimeedia kommunikatsioonisüsteemide arendamine

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Sisearvutivõrgustiku loomine.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

2. IT-programmide omandamine.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

 

 

 

 

 

8.4. Üritused

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Vanade traditsioonide toetamine ja uute traditsioonide loomine.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

2. Uute loominguideede toetamine ja teostamine.

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

3. Jätkata osalemist linna, riigi ja rahvusvahelistes üritustes.

Linnaeelarve

Projektid

NNMK direktor

4. Suunatud perele ürituste areng.

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

5. Suvepraktika:

 

 

 

 

 

 

 

- marsruutide uuendamine.

Linnaeelarve

Projektid

NNMK direktor

- rahvusvahelistele suundadele väljatulek (2009. a. Soome, Läti, Leedu).

Projektid

NNMK direktor

6. Arendada koostööd:

 

 

 

 

 

 

 

- koolidega;

Linnaeelarve

Projektid

NNMK direktor

- noorteorganisatsioonide ja laagritega;

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

- Merekooli, Mereakadeemia, Merekeskusega;

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

 

 

 

 

- mereklasside ja teiste klubidega;

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

- Rahvusvahelise Merespordialade Föderatsiooniga;

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

- Rahvusvahelise Merekadetiühendusega;

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

- noorte mereliiduga;

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

- turismifirmadega.

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

7. Korraldada Rahvusvahelisi võistlusi (Saksamaa, Läti, Leedu, Ukraina, Valgevenemaa, Venemaa osavõtul) merespordialadel NNMK 55a. juubeli auks.

 

 

 

 

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

8. Teene osutamine linnaelanikele, asutustele ja organisatsioonidele.

Linnaeelarve

Sponsorid

NNMK direktor

 

8.5. Projektitegevus

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Projektitegevuse arendamine uute noortega töövormide leidmiseks ja rakenduseks ja õppimise tingimuste parendamiseks, klubi kontaktide laiendamiseks.

Linnaeelarve

Sponsorid

NNMK direktor

2. Projektitegevuse arendamine rahvusvahelisel tasandil (arvestades Euroopa Liidu projekte) eelarveväliste rahaliste vahendite kasutamiseks.

Linnaeelarve

Sponsorid

NNMK

direktor

 

 

 

 

 

 

8.6. Reklaam ja informatsioon

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Sise- ja välisreklaami arendamine ning aktiviseerimine.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

2. Koostöö massmeediaga arendamine.

Linnaeelarve

Projektid

NNMK direktor

3. Informatsiooni Interneti leheküljel pidev uuendamine.

Linnaeelarve

Projektid

NNMK direktor

4. NNMK reklaami-informatsioonipaketi loomine (embleem, vimpel, bukletid).

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

5. Infostendide loomine ja NNMK pidev informatsiooni ja reklaami paigutus.

Linnaeelarve

Projektid

NNMK direktor

6. Noorte Meremeeste Klubi Muuseumi loomine.

Linnaeelarve

Projektid

Sponsorid

NNMK direktor

7. PR töörühma loomine.

Linnaeelarve

NNMK direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Õppehoone rekonstrueerimine

 

Õppehoone aadressil Viru-18

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Akende vahetus.

 

200,00 tuhat kr

 

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

2. Ventilatsiooni ja elektromontaaži tööde projekteerimine ja teostamine.

275,00 tuhat kr

 

 

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

3. Kanalisatsiooni ja veevarustuse süsteemi rekonstrueerimine.

 

 

X

 

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

4. Küttesüsteemi rekonstrueerimise projektitööd.

 

 

 

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

5. Küttesüsteemi rekonstrueerimine.

 

 

X

 

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

6. Hoone fassaadi soojustamine, värvimine.

 

 

X

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

7. Põhihoone ja 2 korruse rekonstrueerimise projektitööd.

 

 

 

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

8. Õppehoone kapitaalremont

 

 

 

X

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

 

 

 

9. 2 korruse pealeehitamine spordisaali peale (konverentssaali ja muuseumi jaoks).

 

 

 

 

 

X

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

10. Lasketiiru ja laevatehase rekonstrueerimise projektitööd.

 

 

 

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

11.Avariikuuri lammutamine ja laste laevatehase ehitamine lasketiiru ja kuuri kohale.

 

 

 

 

X

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

 

 

 

8.8 Õppelaeva Fortuuna rekonstrueerimine ja komplekteerimine

 

ÕppelaevFortuuna

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Komplekteerida ekipaaži spetsialistidega.

 

108.0

tuhat r

 

 

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

2. Laeva dokkerimine.

 

250.0

tuhat r

 

 

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

3. Laevaregistrile dokumentide esitamine klassi omistamiseks.

 

20.0

tuhat kr

 

 

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

4. Laeva komplekteerimine päästevahenditega.

 

30.0

tuhat r

 

 

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

 

 

 

 

5. Roolikambri vahetus.

 

 

80.0

tuhat r

 

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

6. Lastiruumi ümberseadmestus õpperuumiks, kubrik.

 

 

120.0

tuhat r

 

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

7. Ruumide rekonstrueerimine (laevaköök, dušš, laevakäimla, kubrik).

 

50.0

tuhat r

50.0

tuhat r

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

8. Laeva varustamine purjetaglasega.

 

 

 

150.0

tuhat r

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

 

 

8.9 Muu materiaal-tehnilise baasi uuendamine

Muu materiaal-tehnilise baas

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1.Õpperuumide varustamine kaasaegsete seadmetega.

 

 

25.0

tuhat r

 

25.0

tuhat r

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

2.Õpperuumides mööbli uuendamine.

20.0

tuhat r

 

20.0

tuhat r

 

20.0

tuhat r

Linnaeelarve

NNMK direktor

3.Inventari treeningusaali jaoks omandamine.

 

15.0

tuhat r

 

15.0

tuhat r

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

 

 

 

 

4.Spordi-matka inventari omandamine.

17.0

tuhat r

 

17.0

tuhat r

 

17.0

tuhat r

Linnaeelarve

NNMK direktor

5.Mikrobussi 19-21 kohtadega omandamine (vana asemele).

 

 

500.0

tuhat r

 

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

6.Ujuvahendite uuendamine (paat, jaht, kaater ja treiler).

 

200.0

tuhat kr.

200.0

tuhat kr

200.0

tuhat kr

200.0

tuhat kr

Linnaeelarve

NNMK direktor

7.Suure ristleja jahi 10-12 kohtadeks omandamine.

 

 

 

 

 

250.0

tuhat kr

Linnaeelarve

NNMK direktor

8.Klassi Laser (olümpiaklass) jahtide omandamine.

 

 

 

150.0

tuhat kr

150.0

tuhat kr

Linnaeelarve

NNMK direktor

9.Varustuse ja seadmestiku daivingu jaoks omandamine.

 

20.0

tuhat kr

20.0

tuhat kr

 

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

10.Kanuu ja kajakke veeturismiks omandamine.

 

15.0 tuhat kr

15.0 tuhat kr

15.0 tuhat kr

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 Veebaasi Jõe-3 rekonstrueerimine (linna projekt)

Veebaasi Jõe-3

2009

2010

2011

2012

2013

Finantseerimisallikas

Vastutav isik

1. Katuse, soojus- ja elektrivarustuse, ujuvahendiangaaride remont.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

2.Kaldtee raskete laevade tõstmiseks rekonstruktsioon.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

3.Tõstekraana väikese laevade jaoks paigutamine.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

4.Kai õppelaeva Fortuuna jaoks varustamine.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Linnaeelarve

NNMK direktor

5.Taavetite paigutamine SOLASe jaoks.

 

 

 

 

150.0 tuhat kr

Linnaeelarve

NNMK direktor

6.Sildumisliini varustamine (Kulgu 10)

 

 

X

 

X

 

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

7.Kaldtee rekonstruktsioon.

 

 

X

 

X

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

8.Sadama territooriumi piirdestus.

 

 

 

X

 

 

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

9.Baasi veevarustuse rekonstruktsioon.

 

 

 

 

X

 

X

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

10.Tõstekraana jahtide jaoks paigutamine.

 

 

 

 

 

X

Linnavara-ja Majandusamet

Ameti spetsialist

 


 

9. Arengukava muutmise kord

 

Klubi arengukava analüüsitakse iga aasta õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel.

Arengukava muudetakse:

o       kui muudetakse Huvikooli seadus;

o       kui toimuvad klubi finantseerimise korra muudatused;

o       õppenõukogu ja hoolekogu poolt esitatud pakkumistega seoses;

o       arengukava aegumise korral.